Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de bestellingen geplaatst via www.pharmazone.be de online apotheek van City-Pharma BVBA, hierna City-Pharma genoemd.

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst.

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande

a) het gebruik van online apotheek www.pharmazone.be en 
b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via www.pharmazone.be overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van www.pharmazone.be of door het plaatsen van een bestelling via www.pharmazone.be verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten. ‘City-Pharma’ houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij ‘City-Pharma’ voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging. De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan. De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door ‘City-Pharma’ geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.


2. Begrippen

2.1 www.pharmazone.be: de website van ‘City-Pharma’, gelegen te Kammenstraat 61, 2000 Antwerpen. KBO-nummer: 0891.813.644, APB 110265 met Lynn Cattebeke als apotheker-titularis. De website wordt ook vermeld onder ‘City-Pharma’.

2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan ‘City-Pharma’.

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen ‘City-Pharma’ en de cliënt van de online apotheek www.pharmazone.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden via ‘City-Pharma’.

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op www.pharmazone.be.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.


3. Producten

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van ‘City-Pharma’ via www.pharmazone.be verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via www.pharmazone.be verkrijgbaar. De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.


4. Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

De aldus gegenereerde toegang tot www.pharmazone.be is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

‘City-Pharma’ behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).

In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het ‘City-Pharma’ toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van ‘City-Pharma’ om de schade op de gebruiker te verhalen.


5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

5.1 Tal van producten aangeboden door ‘City-Pharma’ (in het bijzonder de voorschriftvrije geneesmiddelen) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie verschaft door www.pharmazone.be wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat ‘City-Pharma’ niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands.

5.3 ‘City-Pharma’ houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert ‘City-Pharma’ formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5.5 ‘City-Pharma’ benadrukt dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien de bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.6 De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands. Indien je de producten buiten België laat leveren, dan moet je weten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet in de officiële taal van uw land zullen zijn. Indien je op onze website bestelt dan ga je hiermee akkoord. We zullen ons best doen om de product informatie op onze websites te publiceren in meerdere talen. Je kan ook contact opnemen met onze klantendienst indien je meer vragen hebt.


6. Bestelling

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan ‘City-Pharma’ (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. ‘City-Pharma’ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. ‘City-Pharma’ kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt ‘City-Pharma’ aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt ‘City-Pharma’ zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) ‘City-Pharma’ deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan ‘City-Pharma’, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal ‘City-Pharma’ via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.


7. Prijs

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3 ‘City-Pharma’ behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.


8. Betaling

8.1 De prijs van de goederen is te betalen door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Pay.be (Pay.nl).

8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Pay.be (Pay.nl) hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Pay.be (Pay.nl), zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Pay.be (Pay.nl). Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Pay.be (Pay.nl) en ‘City-Pharma’ zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.


9. Levering

9.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door ‘City-Pharma’ en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de ‘City-Pharma’ kan in dat opzicht niet spelen.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de website. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan ‘City-Pharma’ of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar ‘City-Pharma’ en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal ‘City-Pharma’ rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Indien deze trackinggegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van ‘City-Pharma’ geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6 De koper dient de geleverde producten zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper dit schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) aan ‘City-Pharma’ te melden binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek (aan overeenstemming) of onvolledigheid. Het is ten zeerste aan te raden in dergelijk geval contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik van de producten over te gaan.

9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.


10. Verzakingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Boek VI Wetboek Economisch recht (WER), Titel 3, Hoofdstuk 2), heeft de koper het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Dit recht geldt echter niet voor de gevallen beschreven in art. VI.53 WER. Onder meer (doch niet beperkt tot) goederen die snel bederven, goederen met beperkte houdbaarheid, goederen die om gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, vallen aldus niet onder het herroepingsrecht. Voor wat betreft de aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kan de koper slechts afstand doen van zijn aankoop vóór de verzending van de bestelling, behalve in geval van gebreken.

10.2 De koper beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van de bestelde goederen, om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken. De koper beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing om de aankoop te herroepen, om de goederen terug te sturen naar ‘City-Pharma’ tegen, naar keuze van de koper, omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, dient de koper op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de producten, bij voorkeur met bestelbon in het pakket én retouretiket (= bijgevoegde barcode met uw adresgegevens en die van de apotheek op het pakket), terugsturen (bij voorkeur via Bpost) of overhandigen tegen ontvangstbewijs aan ‘City-Pharma’, dit in hun originele verpakking en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar of op het volgende adres: ‘City-Pharma’, Kammenstraat 61, 2000 Antwerpen.

10.3. Indien de goederen zijn toegezonden aan ‘City-Pharma’ onder de voorwaarden en binnen de termijn zoals bepaald in art. 10.2, zal ‘City-Pharma’ de betalingen door de koper gedaan teruggeven indien de koper de restitutie verkiest. De directe kosten voor terugzending zijn echter ten laste van de koper. De teruggave van de betalingen intervenieert in een tijdsbestek van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de cliënt zijn beslissing om de aankoop te herroepen ter kennis heeft gegeven aan ‘City-Pharma’.

10.4. Deze herroeping kan ons meegedeeld te worden via de contactpagina of op enigerlei andere wijze waaruit een ondubbelzinnige verklaring tot herroeping van de aankoop blijkt (met inbegrip van het gebruik van het modelformulier zoals bij art. VI.49 WER voorzien en zoals je dit hier kan downloaden).


11. Garantie

11.1 ‘City-Pharma’ garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. ‘City-Pharma’ garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door ‘City-Pharma’ geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door ‘City-Pharma’ geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

11.2 In geen enkel geval kunnen www.pharmazone.be of ‘City-Pharma’  verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van www.pharmazone.be of ‘City-Pharma’  is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 ‘City-Pharma’ geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.


12. Aansprakelijkheid

12.1 ‘City-Pharma’ is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. ‘City-Pharma’ is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. ‘City-Pharma’ kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van www.pharmazone.be , ‘City-Pharma’ & de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van www.pharmazone.be en ‘City-Pharma’ zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

2.4 ‘City-Pharma’ kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.


13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van www.pharmazone.be zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ‘City-Pharma’ of derden toe. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ‘City-Pharma’, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.


14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door ‘City-Pharma’ behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.


 15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.


 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van ‘City-Pharma’ uitsluitend bevoegd zijn.privacybeleid

 1. Jouw persoonlijke gegevens

1.1. Tijdens je bezoek aan deze website verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Je adresgegevens wanneer je zich registreert.
 • Jouw e-mailadres wanneer je berichten naar ons verstuurt via de webshop.
 • Alle informatie die je ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatieonderzoeken en/of inschrijvingen op de webshop)
 • Jouw e-mailadres wanneer je contact met ons opneemt per e-mail.
 • Alle informatie over de pagina's die je op onze site hebt bezocht.1.2. Deze informatie wordt gebruikt om:

 • Je op de hoogte te houden van updates van onze site.
 • Later contact met je op te nemen voor direct marketing-doeleinden louter ter informatie.
 • De inhoud van deze webpagina's te verbeteren.
 • De inhoud en de lay-out van onze pagina's te personaliseren voor elke bezoeker afzonderlijk.1.3. Jouw gegevens worden beheerd door ons bedrijf en worden niet verkocht of doorverhuurd aan derden.

 • Indien je ons jouw adresgegevens doorgeeft via het internet, krijg je alleen de informatie of de bestellingen die je hebt gevraagd op het adres dat je hebt opgegeven.
 • Indien jij ons jouw telefoonnummer doorgeeft via het internet, wordt je alleen opgebeld door ons wanneer dit nodig is om te antwoorden op jouw vragen of om je op de hoogte te houden van jouw online bestellingen.
 • Indien je ons jouw e-mailadres doorgeeft via het internet, kan je e-mails van ons bedrijf krijgen om je informatie te geven over onze producten, diensten of evenementen (direct marketing), op voorwaarde dat je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat je reeds cliënt bent bij ons en ons jouw e-mailadres hebt opgegeven. Als je dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, stuur je ons gewoon een e-mail of schrijf je jezelf uit door op de link te klikken die onderaan de e-mails met promotie- en marketingdoeleinden staat.2. Het gebruik van 'cookies'

Wij gebruiken cookies op deze site. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Het bewaart het spoor van de internetsite die je hebt bezocht en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Dankzij cookies kunnen wij jouw volgende bezoeken vergemakkelijken en je voorkeuren registreren.


3. Beveiliging

Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de gangbare standaarden binnen de IT-sector wanneer wij jouw gegevens op onze site doorsturen of ontvangen.


4. Wijzigingen in het privacybeleid

Ons bedrijf kan de informatie van de consumenten gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons "privacybeleid". In dit geval zullen wij contact met je opnemen voordat wij jouw gegevens voor deze nieuwe toepassingen gebruiken, om je op de hoogte te houden van de wijzigingen aan ons reglement voor bescherming van persoonsgegevens en om je de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.


5. Andere bepalingen

Op aanvraag verstrekken wij de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die op hen betrekking heeft. Als je toegang wilt tot deze informatie, eventuele onjuiste informatie over jezelf wenst te verbeteren of als je van mening bent dat onze website niet in overeenstemming is met het beschreven privacybeleid, neem dan contact op met ons op via onderstaande adresgegevens.


6. Onze gegevens

Wil je reageren op een van de hierboven beschreven praktijken neem dan contact met ons op:

• Per e-mail: [email protected]

• Per telefoon: 03 232 77 55

• Per brief:

‘City-Pharma’ bvba
Kammenstraat 61
2000 Antwerpen
België 

BTW nummer: BE 0891.813.644 - APB nummer: 110265

Professioneel advies van onze apothekers

 • Persoonlijk advies

 • Chat live met onze apothekers

 • Erkende online apotheek

 • Verzending binnen EU

 • Apotheek sinds 1974

9
71 beoordelingen in de laatste 12 maanden
93 beveelt ons aan
10
Prima verloop !

Prima verlopen

Aanbevelen? Ja
10
Uitstekend.

Bestelling is goed verwerkt.

Aanbevelen? Ja
10
Zeer goed.

Super snel geregeld. En snel bezorgd. En het werkt.

Aanbevelen? Ja
10
uitstekend

uitstekend

Aanbevelen? Ja